Wedstrijdreglement – StichtseVechtMarathon

Wedstrijdreglement – StichtseVechtMarathon
1. Voorafgaande aan deelname De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. De Deelnemer verklaart dat de Deelnemer aan deze eis voldoet en dat de Deelnemer zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisatie adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in geval van enige twijfel in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

2. Voor de Marathon, halve Marathon geld dat de minimumleeftijd op de dag van het evenement 18 jaar is.

3. Startnummer De Deelnemer ontvangt van de Organisatie een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisatie. De Deelnemer is verplicht eventuele relevante medische gegevens op de achterzijde van het startnummer te vermelden. Ook een Begeleider dient over een startnummer te beschikken, dat de Organisatie ten behoeve van dit Evenement heeft opgesteld.

4. Startpositie De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer rennen geschiedt door de Organisatie. De Deelnemer rennen is verplicht om minimaal tien minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn. Na het afronden van de startprocedure is het voor laatkomers niet meer mogelijk te starten. Voor Deelnemers wandelen geldt dat zij binnen het door de Organisatie aangegeven tijdvak de startlijn moeten passeren en moeten aanvangen met de wandeling.

5. Deelname Deelname is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Deelnemer dient voorafgaande aan deelname zijn verplichtingen aan de Organisatie te hebben voldaan. Ongeacht of Deelnemer een Begeleider heeft, dient Deelnemer zich lopend voort te bewegen over het door de Organisatie uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze en volgens de regels van de Atletiekunie en IAAF. Deelnemer moet voor derden als deelnemer herkenbaar zijn, o.a. door het zichtbaar voeren van het startnummer. Er geld de volgende tijdslimiet voor de Marathon 5,5 uur. Voor het overige geldt onder meer: Let op de toestand van het parcours, met name oneffenheden. Pas uw snelheid aan indien nodig voor de veiligheid van u en of anderen. Drink en eet voldoende. Vermijd uitdrogen. Wees voorzichtig en vermijd blessures. Gooi afval alleen weg in daarvoor bestemde prullenbakken en containers, de Organisatie en alle Deelnemers zijn te gast op het parcours dat niet aan de Deelnemer en/of de Organisatie in eigendom toebehoort. Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan, tenzij met toestemming van de Organisatie. Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

6. Tijdregistratie; De bruto finish tijden van Deelnemer aan de Marathon wordt handmatig geregistreerd voor netto tijden dient de deelnemer zelf zorg te dragen.

7. Deadline / laatste loper (rennen) O.a. in verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer aan Marathon bepaalde punten van het parcours op bepaalde tijdstippen zijn gepasseerd en binnen het aangegeven tijdslimiet de finish zijn gepasseerd. De Deelnemer aan de Marathon die zich op een genoemd tijdstip niet op of voorbij het daartoe genoemde punt bevindt, wordt door de Organisatie uit het Evenement gehaald en voor die persoon wordt geen parcours vrijgehouden. De betreffende persoon mag en wordt geadviseerd op eigen gelegenheid zich van het parcours te verwijderen en/of terug te keren naar zijn resp. haar bagage resp. verdere bestemming. Het oordeel van de door de Organisatie benoemde scheidsrechter ‘laatste loper’ is bindend voor de vaststelling of de Deelnemer tijdig een bepaald punt is gepasseerd. Deelnemers die buiten de limiettijd finishen, worden niet opgenomen in de uitslag. Het voorgaande is naar analogie van toepassing op de Tourist Run (rennen) en op de sub-evenementen wandelen.

8. Instructies wedstrijdleiding De Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisatie, respectievelijk van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de Organisatie behoren. De Deelnemers aan het Evenement, die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van hulpmiddelen dienen vooraf toestemming te vragen bij de Organisatie.

9. Diskwalificatie / uit de wedstrijd halen De Organisatie is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen o.a. indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich of diens Begeleider onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

10. Reglementen van de Atletiekunie en IAAF (“bondsregelementen”) Het Wedstrijdreglement 2012-2013 (“Wedstrijdreglement”) van de Atletiekunie (“Bond”) is van toepassing. De Competition Rules 2012-2013 (“Wedstrijdreglement” of “IAAF-Wedstrijdreglement”) van de International Amateur Athletic Federation (“IAAF”) zijn van toepassing. De Wedstrijdreglementen zijn gepubliceerd op de internetsite van de Bond respectievelijk IAAF. Voor zover Deelnemer niet lid is van de Bond en of van de IAAF en lidmaatschap voor toepasselijkheid vereist is, gelden die bepalingen van bedoelde bondsreglementen als ware Deelnemer lid. Indien en voor zover de in dit artikel genoemde bondsreglementen niet de geldende versie zijn, dient in plaats van de aangeduide versie de op het moment van het Evenement geldende versie van bedoeld bondsreglement te worden aangehouden. Deelnemer heeft kennisgenomen van de bondsreglementen. Voor zover in of bij de genoemde bondsreglementen toegestaan, zijn de bepalingen van deze bondsreglementen uitgesloten door dit reglement.

11. Vaststelling uitslag De Organisatie stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisatie worden teruggeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft. De prestatie van de Deelnemer kan m.n. in het licht van aard van het parcours en het tijdslimiet niet door de Bond en of de IAAF worden erkend als record.

12. Prijzen Een Deelnemer (m.u.v. de Begeleider), die tijdig de finish haalt, maakt kans op de prijzen hiertoe door of voor de Organisatie ter beschikking gesteld. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het reglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisatie worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het reglement heeft gehandeld.

13. Overige bepalingen – De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers of Begeleiders. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisatie ter beschikking gestelde kleedaccommodatie en/of door de Deelnemer aan de Organisatie zijn toevertrouwd. De Deelnemer en Begeleider worden er op gewezen dat accommodaties niet door de Organisatie bewaakt worden. De Deelnemer verleent door het deelname aan het Evenement onherroepelijk toestemming aan de Organisatie tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. Uitsluitend de Organisatie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het Evenement. Hierop zijn de Voorwaarden van de Organisatie van toepassing. Deelnemer aanvaardt de Voorwaarden en is hiermee bekend. Tenzij anders aangegeven hebben begrippen in dit wedstrijdreglement dezelfde betekenis als in de Voorwaarden. Hetgeen bepaald is ten aanzien van de Deelnemer is ook op de Begeleider van toepassing, tenzij anders aangegeven. In alle gevallen waarin dit westrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisatie.